За нас

     Нашият проектантски колектив създаден през 2006 г. в гр. София, и е правоприемник на проектантско ателие "Паскал"- стартирало своята дейност през 1997 г. в гр. Стражица. Колектива се ръководи от инж. Марушев - строителен инженер-конструктор, член на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране" (КИИП), и имащ пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна". 

Принципи на работа

  • Предлаганите конструктивни решения се изготвят изцяло но базата на най-съвременните CAD програми за компютърно моделиране

  • Статико-динамичните изчисления, анализ и оразмеряване на конструкциите и тяхното поведение при различните видове въздействия, се изследва напълно автоматизирано, с модерен софтуер, което гарантира на Възложителя най-икономичното и ефективно конструктивно решение за всеки вид обект

  • Прилагат се съвременни конструктивни схеми и решения, поддържайки непосредствен контакт с клиента

  • Висок професионализъм и мотивация

  • Проектираните обекти са с гарантирана сигурност, надежност и стабилитет

 

Търсене

инж. Марушев © 2010 All rights reserved.