1. Част "АРХИТЕКТУРНА"

     Съдържание: Проекта съдържа идейно архитектурно решение (в два варианта), както и цялостен архитектурен проект, разработен въз основа на задание от Възложителя. Идейният проект включва, също така, разработването на компютърен 3D модел на сградата, което подобрява още повече визуализацията на сградата и дава, на Възложителя, пълна представа за бъдещият обект. 

3. Част "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"

     Съдържание: Проекта съдържа схеми и разположение на вътрешни електроинсталации, електрически, заземяване и мълниезащита, и се изработва въз основа на архитектурния проект. В проекта влизат също така- външно електроснабдяване в границите на имота и присъединяване на обекта в т.ч. захранване на парково осветление и градински съоръжения. Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото дружество. 

5. Част "О и В"

     Съдържание: Проекта съдържа схеми на вътрешни отоплителни инсталации, както и оценка на топлотехническата ефективност на сградата, и се изготвя въз основа на разработен архитектурен проект. 

7. Част "ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ"

     Съдържание: Проекта съдържа особеностите на изпълняваните строително - монтажни работи (СМР), както и организацията и безопастността на строителният процес. 

9. Част "ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ"

     Съдържание: Съдържа инженерно - геоложки доклад в границите на имота. Важно: тази проектна част не е задължителна за всеки обект, и се изготвя само при изискване от страна на конструктура, свързано с особеностите на терена или почвата, при изискване от страна на съответните нормативни документи, общинска администрация или по желание на клиента.

2. Част "КОНСТРУКТИВНА"

     Съдържание: Проекта съдържа цялостен конструктивен чертеж, разработен въз основа на архитектурния проект и геоложки доклад (ако се налага такъв). Проекта включва- статически изчисления на сградата (съоръжението), план на фундаментите, кофражни планове и армировъчни планови (при монолитни стоманобетонови конструкции), монтажни планове (при сглобяеми конструктивни елементи), конструктивно-монтажни чертежи и детайли, спецификация на материалите, изделията и готовите стоманобетонови елементи. 

4. Част "В и К"

     Съдържание: Проекта съдържа схеми на вътрешни водопроводи и канализации, водомерни възли и канализационни шахти, и се изготвя въз основа на архитектурен проект. В проекта влизат също така- външни водопроводи и канализационни връзки в границите на имота, както и паркови инсталации, басейни и шадравани (ако има такива). Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото дружество. 

6. Част "ГЕОДЕЗИЯ"

     Съдържание: Проекта съдържа трассировъчен план и вертикална планировка в границите на имота, и се разработва въз основа на архитектурния проект.  

8. Част- "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Съдържание: Съдържа обяснителна част и изчислителна част. В изчислителната част влиза: определяне на показателите за разход на енергия, технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

10. Част " ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

     Съдържание: Проекта съдържа схемите на озеленяване  и залесяване  на околното пространство, и се изготвя въз основа на разработен архитектурен проект. Важно: тази проектна част не е задължителна за всеки обект, и се изготвя само при изискване на съответните нормативни документи, общинска администрация или по желание на клиента. 

Търсене

инж. Марушев © 2010 All rights reserved.